لشینگ ات تقسیم
یا لش کردن در میدان تقسیم ‎- Hamed
حوسین نقشی داره تو این حرکت؟ ‎- amink
نه حوسین نبود. من و نویدیم ‎- Hamed