ابطحی هنوز نیومده؟؟
اوه من بکل یادم رفته بود ابطحی هم تو فرندفید بود ‎- ardvisoor
یادش بخیر خیلی وقت پیش بود :)) ‎- Hamed
دیگه بعد 88 که زیاد نیومد ‎- Noosha
اوهوم بعد گرفتنش بیچاره رو ‎- Hamed