فقط آخوندهای فرفر رو کم داشت اینجا
با کله اومدن! رباب اسم یکی شون رو گذاشته آخوند بچه خوشگله :))) ی همچین چیزی ‎- Mamad