صبح بخیر مکان
صب بخیرر حامد ‎- تلگراف
صبحت بخیرررر مهدی ‎- Hamed