دوست قدیمی که ساب بک نمی‌ده حتما دیگه دوستت نیست. به نظرم منم نباید دیگه سابش داشته باشم
بلاک حتیٰ ‎- جولیا پندلتون
حالا نه اونقدر به احترام دوستی :دی ‎- Hamed
@hameda من که دیگه خودمو راحت میکنم /که بعدش اگه خواست ساب کنه نتونه ‎- جولیا پندلتون
از کی اینقدر حساس شدی! من خودم هنوز وقت نکردم ببینم کی ساب کرده بک بدم ‎- hadi
کی بوده بگو بلاکش کنم :دی ‎- حوسین