فکر چرت و پرتای زهرا هاش بک شده موضوع اول اینجا. بی‌خیال بابا از خدا بترسین :))))