کی پایه‌ست وقت بذاریم بوکمارکلت رو هم درست کنیم؟
من وقت ندارم بلدم نیستم ‎- نومیا
من وقت دارم، بلد نیستم ‎- پَــرسان
خوب پس هیچی :دی ‎- Hamed
بیا عزیزم چی باید بلد باشیم من پایه ام ‎- حوسین