لامصب دارم آرشیو فرفرم رو می‌بینم. دلم کباب می‌شه :|
انگار دفترچه خاطراتت رو ورق می‌زنی ‎- Hamed