هادی و من و حوسین سیبان دره. روز نابودی آیفون من :)))
دوربین نازنین فقیدم ‎- hadi
دی ۷۱۰۰ گرفتی دیگه؟ ما که ندیدیمش :/ ‎- Hamed
:)))))) ‎- حوسین
اقا من رو این سیبان دره کراش دارم یه بار بیان تا تهش بریم :ی ‎- حوسین