اینم اون شبی که تک‌گوش خراب شد و شب کنار جاده چالوس خوابیدیم
آخ آخ چه شب خاطره انگیزی بود، شب کنار خیابون خوابیدن بعد اونهمه ماجرا :)) ‎- hadi
خسته و داغون اونم بعد از فتح علم کوه :))) ‎- Hamed