اینجا اونقدر آخوند و ارزشی اومده احساس می‌کنم قم اومدم
اسمش شده muqom ‎- رابین