وقت کنم به مناسب این دهه‌ی زجر یه روز بشینم هرچی آخوند و عرزشیه بلاک کنم. حال و حوصله ندارم اینجا هم چرندیاتشون ببینم