چهارتا بلیط جشنواره هم از طرف شرکت دادن بهم. حوصله نداشتم برم باطل شد
پارسال که رفتیم فیلم مزخرف ایران برگر بود ‎- Hamed