اونشب وقتی که افکارم مغشوش بود، مرد فلوت زن دعوتم کرد تا بهش ملحق بشم. با هم تا ته جاده‌ای رفتیم که اونجا سایه‌هامون از روحمون بلندتر بود. همه او شده بودیم و او همه شده بود - پلکانی به بهشت https://www.instagram.com/p/BBa3S1PJsntn_Yiv9mCQ0EKmZKUbcrTWA... (via Hamed's Instagram to Mokum Uploader)