خدا فرفرمون‌ رو برگردوند
فرفر را خدا آزاد کرد ‎- ImanAva