خوب چه خبرا؟؟
خوبی حامد تو چه خبر؟ ‎- سین سین سینا