عیدی امسال رو هم ریختن
@shakhi: مرسی :دی ‎- Hamed
شام ‎- Hadi.Yalin
@yalin: عیدی کارگری شام داره ؟ :| ‎- Hamed
منم کارگرم. پس شام داره :)) ‎- Hadi.Yalin
آقا مشخص شد کجا شام میدن به منم اطلاع بدین ‎- hadi
بسلامتی ‎- جولیا پندلتون