این فرفر (مکان) تنها امامزاده‌ایه که حاجت می‌ده
یعنی دخیل ببندیم تمومه خیالمون راحت دیگه :ی ‎- حوسین
تمومه خیالت راحت. فقط آخرش دست یار رو هم باید بگیری بیاری فرفر :دی ‎- Hamed