به جای آت و آشغال موزیک خوب گوش بدید که بشوره ببره ‎- Hamed
You'll never live like common people You'll never do what common people do You'll never fail like common people ‎- Hamed
چه خوب بود، ایول ‎- ardvisoor
@ardvisoor: خیلی خوبه. ایول که خوشتون اومد ‎- Hamed