امی عزیزم از تمام این خواننده‌های مزخرف بهتر بود :(
واين هاوس؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
اوهوم ‎- Hamed
مرحوم استعداد زيادي داشتن ‎- شیطان شاخ دار دم دار