دیجی‌ کالا قرار بود دیروز جنس رو بیاره، زنگ زدن گفتن امروز. امروز هم که نیاورده!