کاش یه روز بشه جای این مسخره بازی ها همگی بریم و به خود حضرت آقا رای بدیم