واقعا یکی از یکی آشغال‌تر و ضعیف‌تر بودن به جز امین
قربون شماا ‎- amink