خیلی سخته تو این شهر به این بزرگی هیچ دوستی ندارم که وقتی نیاز دارم برم پیشش و با هم صحبت کنیم