اینم از آخوند محبوب فرفر
محبوب؟؟ ‎- Myri∂m
hamin ke myriam goft ‎- نیالا
شخم ‎- Hamed
بیلاخ. محبوب؟؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار