مهر: شمارش آرا ادامه دارد/ پیشتازی اصولگرایان در شهرستان ها
عرعر. خریم ما مثلا ‎- شیطان شاخ دار دم دار