شهرستان ها کلا طایفه ای رای می دن. کلا زیاد ملاک نیست. با این وضع رد صلاحیت ها هم معلوم بود اصولگراها بیشتر رای میارن