چرا هیچ خبری از تهران نمیاد؟
دو روز دیگه ایشالا ‎- hadi