معلوم نیست این پدر سگا کی می‌خوان اعتراف کنن که بین مردم هیچ مقبولیتی ندارن