علی اصغر ناصربخت، رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که کار شمارش حدود ۱۰۰۰صندوق اخذ رای که به طور عمده مربوط به شمال شهر تهران است، هنوز انجام نشده است.
خیلی عجیب می‌شه اگه مثلث جیم رای نیارن ‎- Hamed