آقا پایه باشید بریم اینجا :|
کجاست؟ ‎- adomide
الان خوب نیست، بهار یا پاییز ‎- hadi
@hadinik: کجاست اینجا مگه؟ ‎- adomide
@adomide: قزوین، دریاچه اوان ‎- hadi
@hadinik: هووم رفتم اینجا ولی توی عکس خیلی قشنگ تره بهار خیلی خوشگله اینجا ‎- adomide
نه دریاچه ولشت ‎- Hamed
@hameda: عکس دوم دریاچه اوان هست ‎- hadi
آره فکر کنم این گوگل احمق اشتباه آورده ‎- Hamed
@hameda: ولشت رو از علم کوه برگشتنی گفتم بریم ولی نیومدین ‎- hadi
@hadinik: یکی چند هفته پیش رفته بود. یه عکس محشری گذاشته بودش. بیا بریم دیگه :| ‎- Hamed
@hameda: بهار میریم ‎- hadi
بریم :ی ‎- حوسین
@hosein1: ماشین جور کن بریم یه شب بخوابیم اینجا ‎- Hamed
ولشت معرکه اس . حتمن برید ‎- Mamad
حتما برو :) ‎- samantam