دریاچه ولشت 2-3 هفته پیش. هادی الان محشره بیا الان برررریم
بهار خوشگلتر میشه ‎- hadi
@hadinik: الان هوا بهاره دیگه :دی ‎- Hamed
@hameda: جا داره برای موندن یا اینکه باید یه روزه بری؟ ‎- adomide
@adomide: نمی دونم تا حالا نرفتم ‎- Hamed
@adomide: کناره کلاردشته، میشه چادر و کمپ زد ‎- hadi
ولشت معرکه اس :) حتمن برید :) چه آب خنکی داره ‎- Mamad