آیا این بنده خدا آقای هاشم زائی هم تبدیل می شه به یه علیرضا رجایی دیگه؟