نتیجه نهایی خبرگان اعلام شد: جنتی با باطل کردن 300 هزار رای 16ام شد!