صبح بخیر مکان، ای کلون پابرجای فرفر!
پگاه شما هم نیک ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: مرسی. همچنین ‎- Hamed