خوب چه خبرا؟
خوابمان ميايد ‎- شیطان شاخ دار دم دار