اصلا مگه ممکن بود امین حذف بشه؟
همیشه این پارتی بازی بابک سعیدی بوده ‎- Hamed