بزرگترین رنج بشر فراموشیه
it's a blessing... ‎- شیطان شاخ دار دم دار