چه خبر مکان؟
هستیم:دی ‎- Aliusha
@aliusha: ایول که هستید ‎- Hamed