بنده خدا داغون شده :|
چشه مریضه؟ ‎- Aliusha
انگار سرطان داره ‎- Hamed
:/ ‎- حوسین
باورم نميشه ايشون اينجورى شدن ‎- بــــــــــاران!