فراموشی بدترین درده، وقتی فراموش می‌کنی چطور باید زندگی کنی، چطور باید از زندگی لذت ببری، وقتی حتی فراموش می‌کنی که چگونه باید فراموش کنی!