این پرنده رو اگه رها کنی معلوم نیست تا کجا پرواز می‌کنه