وقتی تمام عواطف و احساسات و خلقیات و کلا وجود و درک آدم از خودش و محیط پیرامونش بسته به یه سری مواد شیمیایی و نوروترنزمیترهاست، چطور می‌شه به وجود روح و بعد غیرمادی در آدم‌ها اعتقاد داشت؟
+ ‎- تلگراف