‏الان ماشین داشتم می‌زدم به جاده. با پاترول عزیزم :(