مرغ و خروس های شرکت
کارهای خلاف عفت عمومی که نمیکنن؟ ‎- hadi
اسمشون چیه؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@hadinik: نمی دونم والا ‎- Hamed
@shakhi: نمی دونم والا :)) ‎- Hamed
تخم میزارن یا نه خب؟ ‎- شیطان شاخ دار دم دار
آره تخم که می ذارن :)) ‎- Hamed
خب پس عفت عمومی رو لکه دار کردن. ‎- شیطان شاخ دار دم دار
@shakhi: اون که آره. منظورم در انظار بود :)) ‎- Hamed
مرغه عجب چاق و چله هست :)) ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™