کاش دوباره بتونم با آدم فضایی ها ملاقات کنم
بیخال تو رو با خودشون میبرن ‎- سین سین سینا