صبح بخیر مکان
صبح بخیر ‎- ava
@ava: صبحت بخیر جواد ‎- Hamed