دلم گرفته از این همه کثافت. کاش یه مدت می‌شد هیچ آدمی رو ندید
باید به غارها عقب نشینی کرد ‎- شیطان شاخ دار دم دار