یه روز میاد اینجا رو هم ببندن دوباره حسرت بخوریم
فعلاً ازش لذت ببریم ‎- جولیا پندلتون