فردا پس فردا رو کامل بخوابم
شمال نیمدی؟ ‎- سین سین سینا
نه ‎- Hamed
فردا بعد از ظهر بیا بریم بیرون حال داشتی ‎- حوسین
@hosein1: برررریم ‎- Hamed
اگه منم برگشتم تهران میام ‎- ava